Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi'ne ilişkin düzenlemeler yapıldı

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) Özgür Albayrak, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler ile ilgili bilgiler verdi.

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) Özgür Albayrak, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler ile ilgili bilgiler verdi.
         Kırşehir SMMMO Başkanı Albayrak açıklamasında; " Geri  Kazanım  Katılım  Payı  ile  ilgili  olarakHazine   ve   Maliye Bakanlığınca “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği”ve Çevre   ve   Şehircilik   Bakanlığınca   “Plastik  Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” ile açıklama ve düzenlemeler yapıldı. -Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecektir.-Geri  Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Beyannameyi kurumlar  vergisi  mükellefleri  aylık,  gelir  vergisi mükellefleri ve diğerleri üç aylık vereceklerdir.-Beyannamenin gelir  veya  kurumlar  vergisi  mükellefiyeti bulunanlar  için  gelir  veya  kurumlar  vergisi  yönünden  bağlı olunan vergi  dairesine  izleyen  ayın  24’üne  kadar verilmesi gerekmektedir.-Ödemesi, beyanın yapıldığı ayın sonuna kadar yapılmalıdır. 340 Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu Genel Tebliğinde  yer  alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini  elektronik  ortamda  göndermek  üzere  aracılık  yetkisi bulunan meslek  mensupları,müşterilerine  ait  Geri  Kazanım Katılım   Payı   Beyannamelerini   elektronik   ortamda göndereceklerdir. Vergi   beyannameleri,   bildirim   ve   eklerini  elektronik   ortamda göndermek  üzere  “Defter-Beyan  Sistemi”ni  kullanma  yetkisi bulunan meslek odaları üyelerine ait, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir. Tebliğin  yürürlüğe  girdiği tarihten  önce  elektronik  ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel  kişiler;  mevcut  kullanıcı  kodu,  parola  ve  şifrelerini kullanarak  müşterileriyle/üyeleriyle  aralarında  daha  önce düzenlemiş  oldukları  mevcut  sözleşmelerine  dayanarak (yeni  bir  sözleşme  düzenlemeden)  müşterilerine/üyelerine ait  Geri  Kazanım  Katılım  Payı  Beyannamelerini  elektronik ortamda gönderebileceklerdir. 2872  sayılı  Kanunun  geçici  4’üncü  maddesi  hükmü gereğince 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin24/4/2019   tarihine   kadar   verilmesi ve   30/4/2019   tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.-Bildirim  ve  beyanlarda  yanlış  ve  yanıltıcı  beyanda  bulunanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  tarafından  yapılan  düzenlemeye göre  de mevcut   uygulama   dahilinde asgari  25  kuruştan satılmakta  olan  plastik  poşetler  01/05/2019  tarihinden itibaren boyutuna  ve  muhteviyatına  bakılmaksızın adet  başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacaktır" bilgilerini aktardı.

Diğer Haberler