SINAVA G軷ECEK 中RENC軱ER 萸軳 BAZI KARARLAR ALINDI

輑 Umum H齠z齭s齢ha Kurulu 1593 say齦 Umum H齠z齭s齢ha Kanununun 23掽nc maddesine g鰎e, K齬㧐hir Valisi 輇rahim AKIN ba⺧anl齨da 24.06.2020 tarihinde Saat: 10.00抎a toplanarak a瘕daki kararlar almt齬.

輑 Umumî H齠z齭s齢ha Kurulu 1593 say齦 Umumî H齠z齭s齢ha Kanununun 23’üncü maddesine göre, K齬㧐hir Valisi 輇rahim AKIN ba⺧anl齨da 24.06.2020 tarihinde Saat: 10.00’da toplanarak a瘕daki kararlar almt齬.

Koronavirüs salg齨齨齨 görüldüü andan itibaren, Sa餷齥 Bakanl ve Bilim Kurulunun önerileri, Say齨 Cumhurba⺧an齧齴齨 talimatlar do餽ultusunda salg齨齨/bulaan齨 toplum sa餷 ve kamu düzeni aç齭齨dan olu⺶urdu饀 riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yay齦齧 h齴齨 kontrol alt齨da tutma amac齳la birçok tedbir karar al齨arak uygulamaya geçirilmi⺶ir.

Bu kapsamda 5442 say齦 輑 載aresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 say齦 Umumi H齠z齭s齢ha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyar齨ca;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yap齦acak olan Yüksek Ö餽etim Kurumlar S齨av齨齨 (YKS) halk sa餷 aç齭齨dan en uygun ko⺷llarda gerçekle⺶irilmesi amac齳la al齨an 19.06.2020 tarih 53 nolu 輑 Umumi H齠z齭s齢ha Kurulu Kararlar齨a ek olarak;

S齨ava girecek ö餽encilerin muhtemel k齬tasiye ihtiyaçlar齨 giderebilmeleri için s齨av yap齦acak okullar齨/s齨av merkezlerinin çevrelerindeki k齬tasiyelerin aç齥 olmas齨a ve bu k齬tasiyelerde çalanlar齨 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Saat: 09.00 ile 15.00 aras, 28 Haziran 2020 Pazar günü Saat: 09.30 ile 18.30 aras uygulanacak olan soka餫 ç齥ma k齭齮lamas齨dan muaf tutulmalar齨a;

Bu kararlara uymayanlara 1593 say齦 Umumî H齠z齭s齢ha Kanununun 282 nci maddesi gere餴nce idari para cezas verilmesine, ayr齝a konusu suç te⺧il eden davranlara ili⺧in 5237 say齦 Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsam齨da gerekli adli iemlerin baat齦mas齨a,

            Oybirli餴 ile karar verildi.   

 

 

Di餰r Haberler