Yurt içi ve Yurt dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları belli oldu

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları'na ilişkin bilgiler aktardı. Kırşehir Haberleri

 

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları'na ilişkin bilgiler aktardı. 

                Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak açıklamasında, " Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak en son yayımlanan Kararname;16 Şubat  2018  tarihli  ve  30334  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır. Henüz 2019 yılı için yeni bir Kararname yayımlanmadığından yürürlükte olan söz  konusu  Karara  göre  1  Ocak  2019-30   Haziran   2019 dönemi vergiden  istisna  yurtdışı  harcırah  tutarlarına  isabet  eden  brüt  aylık tutarları hesaplanmıştır. Vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları Hazine  ve Maliye Bakanlığı Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 8.1.2019 tarihli  ve  27998389-010-06-02-87 sayılı yazısında aylık katsayısı (0,130597), memuriyet taban  aylığı  göstergesine  uygulanacak  taban  aylık  katsayısı  (2,044187),  iş  güçlüğü,  iş riski,  temininde  güçlük  ve  mali  sorumluluk  zamlarının  aylık  tutarlara  çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,041416) olarak belirlenmiştir.Buna göre31 Aralık 2018tarihli ve 30642sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2019tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2019yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun(H)  Cetvelinde yer  alan 2019yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2019yılıOcak-Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2019-30 Haziran  2019dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı. 
                 Kırşehir SMMMO Başkanı Albayrak, "Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  24/2’nci  maddesinde, 6245 sayılı Harcırah  Kanunu  kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol  giderlerinin  tamamı ile  yemek  ve  yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, 138 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de Harcırah Kanunu kapsamı dışında  kalan  müesseseler  tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır. Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinde yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarının her yıl  bütçe  kanunları  ile  tespit  olunacağı,34’üncü  maddesinde  de  yurtdışı  gündeliklerinin miktarı,  gidilecek  ülkeye,  memur  ve  hizmetlilerin  aylık  veya  ücret  tutarları  ile  görevin mahiyetine  göre,  mali  yıl  itibariyle  ve  Maliye  Bakanlığının  teklifi  üzerine  Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 31  Aralık 2018 tarihli  ve  30642  sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2019  tarihi  itibariyle  yürürlüğe  giren  2019  yılı  Merkezi  Yönetim  Bütçe  Kanununun  (H) Cetvelinde yer alan 2019 yılı Harcırah Tutarları belirlenmiştir. Kamu görevlilerinin 2018 ve 2019yıllarında özlük haklarına ilişkin katsayılar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, geçtiğimiz yıl  25.8.2017  tarihli  ve  30165sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Kamu  Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 8.1.2019 tarihli ve 27998389-010-06-02-87 sayılı yazısı ile aylık katsayısı (0,130597), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,044187), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık  tutarlara  çevrilmesinde  uygulanacak  yan  ödeme  katsayısı  ise  (0,041416)  olarak belirlenmiştir" dedi.

Diğer Haberler